กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวรพจน์ ทองคุปร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอโณทัย เจ๊ะโซ๊ะ
ครู คศ.2

นายมูฮัมหมัดนัสเซอร์ อับดุลเลาะห์
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิวาพัชร์ สระทองอินทร์

นายรอมือลี มะลิแต