คณะผู้บริหาร

นางสุมล ยี่โป้
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน