กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางมณฑา สุวรรณประดิษฐ์

นางวัลลิภา เจ๊ะโซ๊ะ

นางสุปราณี เวทโอสถ

นางสาวฟาสียะห์ อาแด

นายนูรดีน เจ๊ะเมาะ
ครูผู้ช่วย