กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางมณฑา สุวรรณประดิษฐ์

นางวัลลิภา เจ๊ะโซ๊ะ

นางสุปราณี เวทโอสถ