กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุนทรี เจริญศรี
ครู คศ.2

นายนัจฮัน สิติ
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิราภา ภาวะไตร

นายวิธวินท์ นิยมเดชา

นายเพายี นาแว