กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอารีน่า เจะอูมา
ครู คศ.1

นายสัมภาษณ์ สิริกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเจ๊ธอานีซะห์ คารี
ครูผู้ช่วย