กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางธัญญ์ชยา ชูชาย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวรวิทย์ ดำกรี
ครู คศ.1

นางสาวยตนา วิวรรณธนโรจน์
ครูผู้ช่วย