กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวสุปราณี ชัยยะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ