กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวสุปราณี ชัยยะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายบวร แก้วสุข
ครู คศ.1

นางสาวณัฐฌฎาภรณ์ สุยังกุล