กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวกชกร ตันตรานุกูล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ