กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวกชกร ตันตรานุกูล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุบรรณ์ เกราะแก้ว
ครู คศ.2

นายบุญรักษ์ แก้วเพ็ชร
ครู คศ.2