ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 56.18 KB 81
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ประจำปีการศึกษา2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30.92 KB 87
เศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.08 MB 126
ตัวอย่างกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 741
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสุคิรินวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 741.96 KB 103
มาตราฐาน 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 965.22 KB 63
มาตราฐาน 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.7 MB 72
มาตราฐาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.7 MB 54
ตัวอย่างโครงการ และแบบรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 63.31 KB 114
classroom Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.72 MB 302
โครงการสอน RAR Archive ขนาดไฟล์ 200.63 KB 117
บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 150
ตัวอย่างแผนการสอน 2 Word Document ขนาดไฟล์ 287 KB 3537
ตัวอย่างแผนการสอน 1 Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 179
โปรแกรม
แก้ไขภาพ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.5 MB 72
MicrosoftAutoCollage RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.5 MB 110
zoomit RAR Archive ขนาดไฟล์ 528.41 KB 141
DLIT
แบบฟอร์มการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่าน DLIT Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 87
googleplus Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.27 MB 154
map Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.78 MB 104
calenda Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.75 MB 95
youtube Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.01 MB 117
flubaroo Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 154
sheet Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 869.27 KB 159
doc Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 171
drive Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 867.4 KB 149