ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 56.18 KB 73
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ประจำปีการศึกษา2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30.92 KB 81
เศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.08 MB 95
ตัวอย่างกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 641
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสุคิรินวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 741.96 KB 97
มาตราฐาน 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 965.22 KB 60
มาตราฐาน 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.7 MB 67
มาตราฐาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.7 MB 51
ตัวอย่างโครงการ และแบบรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 63.31 KB 110
classroom Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.72 MB 204
โครงการสอน RAR Archive ขนาดไฟล์ 200.63 KB 111
บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 145
ตัวอย่างแผนการสอน 2 Word Document ขนาดไฟล์ 287 KB 3270
ตัวอย่างแผนการสอน 1 Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 172
โปรแกรม
แก้ไขภาพ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.5 MB 65
MicrosoftAutoCollage RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.5 MB 100
zoomit RAR Archive ขนาดไฟล์ 528.41 KB 136
DLIT
แบบฟอร์มการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่าน DLIT Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 85
googleplus Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.27 MB 102
map Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.78 MB 92
calenda Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.75 MB 89
youtube Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.01 MB 102
flubaroo Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 119
sheet Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 869.27 KB 145
doc Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 119
drive Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 867.4 KB 120