ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
วิสัยทัศน์
กลุ่ม บริหารงานบุคคลเป็นกลุ่มงานที่ขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และพัฒนาครูอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ภายใต้แนวทางการทำงาน ด้วยความเข้าใจ แก้ไขและพัฒนาอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน

พันธกิจ
ดูแล และส่งเสริมให้นักเรียนประพฤติตนอย่างเหมาะสม มีระเบียบวินัยและคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะในการดำรงชีวิต และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีคุณภาพ เข้มแข็งและมีความสุขรวมทั้งพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

เป้าประสงค์ (Goal)
                 1. นักเรียนทุกคนมีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย และคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะชีวิตที่เข้มแข็ง และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
                 2. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอันเป็นเครื่องมือสำคัญในการดูแลนักเรียน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ครบทุกด้านทั้งการป้องกัน แก้ไขและพัฒนา
                 3. เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันศาสนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรชุมชนมีความเข้มแข็ง ในการมีส่วนร่วมกับโรงเรียนเพื่อดูแล ป้องกัน แก้ไขปัญหาและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
                 4. นักเรียนมีศักยภาพในการเป็นผู้นำเยาวชนที่มีบทบาทสำคัญต่อการส่งเสริม พฤติกรรมนักเรียน และสร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อส่วนรวม
                 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ และได้รับสวัสดิการ สวัสดิภาพและการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสมกับวิชาชีพครู

กลยุทธ์ ( Strategic )
                 1. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียนโดยมุ่งเน้น การมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม ความมีเมตตากรุณา รู้จักการให้ การแบ่งปันและการเสียสละเพี่อประโยชน์ส่วนรวม
                 2. พัฒนากระบวนการดูแลและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมนักเรียนที่พึงประสงค์อย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน
                 3. เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายใต้การขับเคลื่อนของ เครือข่ายนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรศาสนา และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
                 4. เสริมสร้างเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีความรู้ความเข้าใจ และ ความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันกับโรงเรียนในการดูแล และส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
                 5. พัฒนาสภานักเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ประชาธิปไตยในโรงเรียนและสร้าง ภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง
                 6. ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในโรงเรียนให้มีคุณภาพตาม มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ และได้รับสวัสดิการและการยกย่องอย่างเหมาะสม