ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
วิสัยทัศน์
มุ่ง มั่นพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านบริหารงบประมาณอย่างถูกต้องโปร่งใสและนำ เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อพัฒนา การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบาย
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ของงานในกลุ่มบริหารงบประมาณ
2. ส่งเสริมครูแลบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏฺบัติงานในกลุ่มบริหารงบประมาณ
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยความร่วมมือของผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานภายนอก

หน้าที่
1. บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (SPBB)
2. บริหารจัดการด้านพัสดุ และสินทรัพย์ การเงิน การบัญชี อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ แลเป็นปัจจุบัน
3. ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานภายนอก มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา และระดมทรัพยากร เพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษา
4. ส่งเสริม และพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
5. พัฒนาระบบงานเทคโนโลยี และสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. นิเทศกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน จัดทำระบบควบคุมภายใน และวางแผนบริหารคามเสี่ยง เพื่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง