ฝ่ายบริหารวิชาการ
ฝ่ายบริหารวิชาการ
วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นพัฒนางานวิชาการ ตามแนวปฏิรูปการศึกษา ส่งเสริมการใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นมาตรฐานขององค์กร

นโยบาย
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัดผลประเมินผลให้ สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา
2. ส่งเสริมการนิเทศในชั้นเรียนแบบกัลยาณมิตรนิเทศ
3. ส่งเสริมกิจกรรมและแข่งขันทักษะทั้งภายในและภายนอก สถานศึกษา
4. ส่งเสริมนักเรียนได้รับความรู้ความสามารถตามศักยภาพ
5. สนับสนุนผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนรวมในการจัดการศึกษา
6. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในกลุ่มงานทะเบียนวัดผล
7. ส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน
8. ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอน
9. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่าย
10. ส่งเสริมการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในการสื่อสาร

หน้าที่
มีหน้าที่วางแผนการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตร บริหารกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน ปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาการสอนให้ได้ผลดี มีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความสามารถ ความสนใจและความถนัดของตนเอง มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อนำไปปรับปรุงการเรียนการสอน ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและยกระดับความรู้ความสามารถนักเรียนให้สูงยิ่งขึ้น อีกทั้งพัฒนาบุคลากรให้เอื้อต่อการเรียนของนักเรียน