ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๕๕                          ๕๗๕  คน

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                         จำนวน  ๙๖           คน

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                        จำนวน  ๑๐๒       คน

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                        จำนวน  ๑๒๖       คน

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                        จำนวน  ๑๐๐         คน

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕                        จำนวน   ๗๕        คน

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖                         จำนวน   ๗๖         คน