พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
             

พันธกิจ  (  Mission  )

1.             พัฒนากระบวนการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เต็มศักยภาพ

2.             เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์และเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย  ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนตามความคาดหวังของสังคม

3.             พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษา  เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมุ่งสู่คุณภาพระดับสากล

4.             ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้