วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (  Vision  ) โรงเรียนสุคิรินวิทยา  อำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส

                โรงเรียนสุคิรินวิทยาจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมุ่งสู่คุณภาพระดับสากลภายในปี พ.ศ.2555   

ปรัชญาโรงเรียนสุคิรินวิทยา

"นต ปญญา สมาอาภา"  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
ความหมาย  ผู้มีสติปัญญาย่อมรู้แจ้ง  เห็นกระจ่าง  ยิ่งกว่าแสงสว่างใด ๆ