สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

        ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

               อักษรย่อของโรงเรียน   ส.ว.  

                คบเพลิง   หมายถึง  ความสามารถของนักเรียนในการคิดเป็น  ทำเป็น  และสามารถแก้ปัญหาได้ในการดำรงชีวิต

                                ภูเขา  หมายถึง  ความสมบูรณ์ แ ข็งแรง  ปราศจากโรคภัย  ทางร่างกายและความมั่นคงทางจิตใจ  หนักแน่นในคุณธรรม  จริยธรรม  ในการกระทำความดีที่มีประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม

                                เมฆบนท้องฟ้า  หมายถึง  ความสำเร็จ  ความก้าวหน้า  การเป็นผู้นำ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล