ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสุคิรินวิทยาตั้งขึ้นตามความต้องการของชาวนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดนราธิวาส  ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา  โดยร่วมกันก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้น  ในพื้นที่กิ่งอำเภอสุคิริน  อำเภอแว้ง  จังหวัดนราธิวาส  โดยทำการเปิดสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๒๑  ตั้งชื่อโรงเรียนอย่างเป็นทางการว่า  โรงเรียนสุคิรินวิทยา 

                ในการดำเนินการก่อตั้งนั้น  ผู้มีส่วนผลักดันในเบื้องต้นประกอบด้วย

                .  นายกิตติ  กิตติโชควัฒนา                             ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอสุคิริน

                .  นายจรูญ  ศิริพร                                            ศึกษาธิการกิ่งอำเภอสุคิริน

                .  นายอภิรักษ์  เหล่าวาณิช                              ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัด

นราธิวาส

                โรงเรียนสุคิรินวิทยา  ดำเนินการจัดการศึกษามาโดยลำดับ  ดังนี้

.  จัดตั้งเมื่อวันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๒๑  อาศัยใต้ถุนศาลาการเปรียญของวัดสุคิรินประชาราม  เป็นที่จัดการเรียนการสอน  โดยมีนายชอุ่ม  มาลยาภรณ์  เป็นผู้บริหารคนแรก

.  วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๒๒  นายประสิทธิ์  ภควัตชัย  ดำรงตำแหน่งผู้บริหารและย้ายที่มาจัดการเรียนการสอนที่อาคารเรียนชั่วคราวของโรงเรียนชุมชนสุคิริน  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

.  วันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๒๖  นายจวน  บุญยัง  ดำรงตำแหน่งผู้บริหารและย้ายที่มาจัดการเรียนการสอนที่อาคาร  ๒๑๖  (ล)  ในพื้นที่ที่ได้รับจากนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้  จังหวัดนราธิวาส  จำนวน  ๔๕ ไร่    งาน  ๗๕  ตารางวา  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

                โรงเรียนสุคิรินวิทยากับการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษา

๑.      พ.ศ. ๒๕๒๑ - ๒๕๓๐    จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ( ม.๑ - .  )

๒.    เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ( ม. ๔ - .๖ )  เป็นครั้งแรก  เมื่อปีการศึกษา  ๒๕๓๑ 

โดยนายสมชาย  แสงสุวรรณ  เป็นผู้บริหารที่ดำเนินการ           

ในปัจจุบันโรงเรียนสุคิรินวิทยาจัดการเรียนการสอน  ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  โดยจัดแบบสหศึกษา  มีที่ตั้งปัจจุบันอยู่ที่  ๑๕๓  หมู่ที่    ตำบลสุคิริน  อำภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส  ๙๖๑๙๐ 

 

   ปรัชญาโรงเรียนสุคิรินวิทยา

"นต ปญญา สมาอาภา"  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
ความหมาย  ผู้มีสติปัญญาย่อมรู้แจ้ง  เห็นกระจ่าง  ยิ่งกว่าแสงสว่างใด ๆ

          

            คำขวัญของโรงเรียน

         ความรู้ดี  สุขภาพดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  เป็นผู้นำ   รับใช้สังคม

   สีประจำโรงเรียน

         เหลือง - เทา

                      สีเหลือง  หมายถึง  ความสง่างาม  ความรุ่งโรจน์  ของสมาชิกโรงเรียนสุคิรินวิทยา

                      สีเทา  หมายถึง  ความอดทน  ความหนักแน่น  ในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่สู่ความสำเร็จ